Назад к списку

Ýaý atyjylyk ýaryşlary 2022-nji ýylyň 14-18-nji awgusty aralygynda Saraçoglu sport desgalarynda geçiriler

Aýry-aýrylykda ýaryşlar üç tapgyrda geçýär: kwalifikasiýa, seçip alyş we final. Toparlaýyn görnüşde bolsa iki tapgyrda, ýagny seçip alyş we final.Kwalifikasiýa tapgyrynda klassiki ýaýdan atmakda erkekler hem zenanlar 70 metrden, egekli ýaýdan bolsa 50 metrden atmakda ýaryşarlar. Iki görnüşde hem jemi 720 ok atylar. 

Kwalifikasiýa tapgyrynda bir nyşana dört türgen atar we ýaryşlar AB-CD görnüşde geçiriler.Toparlaýyn ýaryşlarda seçip alyş tapgyrlarynda iň gowy netije görkezen 24 sany garyşyk topar gatnaşar. Utulan topar ýaryşdan çykýar.