ÝAÝ ATYJY­­LYK
Türkmenistanyñ Milli Federasiýasy

Türkmenistanyň Milli Ýaý Atyjylyk Federasiýasy

KÄMIL BOLMAK ÜÇIN HIÇ WAGT GIÇ DÄL

2023 WAA Asia Challenge Korea

TÜRGENLEŞIK PROSESI

Bizde Halkara derejesindäki türgenleri taýýarlamak üçin niýetlenilen döwrebap, rahat we has täze enjamlar bilen üpjün edilen türgenleşik meýdançasy bar

Türgenleşikler iň oňat netijeleriň gazanylmagy üçin her türgene aýratyn türgenleşikleriň we maşklaryň yzygiderligini kesgitleýär. Tälimçi halkara derejesiniň eýesidir. Ol Sport Ussady we Türkmenistanyň Milli Ýaý Atmak Federasiýasynyň Başlygy.

Topar

Ýokary derejeli tälimçi we onuň kömekçileri Size elmydama ýardam bermäge şatdyrlar.

Enjamlar

Biziň işimiz ýokary kämil enjamlar we gurallar arkaly alnyp barylýar. Geljekki çempionlary taýýarlamak üçin ähli zerur şertler döredilendir.

Maksatnama

20-den gowrak türgenleşik maksatnamasynyň dürli görnüşleri. Sportuň degişli görnüşiniň doly özleşdirilmegine we türgeniň ýokary hilli taýýarlanmagyna gönükdirilendi.

TOPARLAR WE TÜRGENLEŞIKLER

Tälim alyň – ruhy taýdan güýçleniň!

Türgenleşik zaly
Türgenleşik zaly
Kiçi topar
Kiçi topar
Uly topar
Uly topar
Tälimçi
Tälimçi

Synag türgenleşigine ýazylmak

SORAGYŇYZ BARMY?

Bize jaň ediň we biz Siziň ähli soraglaryňyza uly höwes bilen jogap bereris

+ (993) 61-00-00-75

ÇAGALARYŇ WE ULULARYŇ TOPARLARY

Ýaý atyjylyk Federasiýasy türgenleşigiň şu aşakdaky toparlaýyn görnüşlerini hödürleýär

KIÇI TOPAR
Hepdede 3 gezek
7 ýaşdan 
17.30-dan 19.00-a çenli 1-nji topar 
19.00-dan 20.30-a çenli 2-nji topar
Türgenleşikleriň geçýän ýeri: 
türgenleşik zaly ýa-da toparyň düzüminde açyk howada
ULY TOPAR
Hepdede 3 gezek
16 ýaşdan 
17.30-dan 19.00-a çenli 1-nji topar 
19.00-dan 20.30-a çenli 2-nji topar
Türgenleşikleriň geçýän ýeri: 
türgenleşik zaly ýa-da toparyň düzüminde açyk howada
TÄLIMÇI BILEN
Hepdede 3 gezek
10 ýaşdan ýokary 
Türgenleşikleriň wagty tälimçi bilen aýratynlykda ylalaşylýar 
Türgenleşikleriň geçýän ýeri: 
türgenleşik zaly ýa-da tälimçibilen açyk howada
TESWIRLER

Gimnastika, bedenterbiýe, ýöremek iş ukybyny, saglygy, doly we şatlykly durmuşy saklamak isleýän her bir adamyň gündelik durmuşyna berk girmeli.

AWISENNA

BIZIŇ BILEN HABARLAŞYŇ

GÜNÜÑ SURATY - GRAN-PRI ASTANA 2023
GRAN-PRI EWRAZIÝA - GRUZIÝA, BATUMI
NO COMMENT - ARNOLD ŞWARSNEGGER
SPORT ÝYLDYZLARY - METE GAZOZ - TOKYO 2020 ALTYN MEDALY
KÝUDO - JAPONIÝANYÑ MILLI ÝAÝ ATYJYLYK GÖRNÜŞI
WORLD ARCHERY PARA CHAMPIONSHIPS. DUBAI 2022
ÝAÝ ATYJYLYK USSATLYK MERKEZI (PROEKT)
Zebiniso Rustamowa (Täjigistan) - 1976-njy ýylda geçirilen Monreal Olimpiýa oýunlarynda bürünç medal eýesi.
TURKMEN SPORT - MILLI ÝAÝ ATYJYLYK FEDERASIÝASY
Ketewan Losaberidze (Jorjiýa) - 1980-nji ýylda geçirilen Moskwa Olimpiýa oýunlarynda Altyn medal
TÜRKMEN FILM - "MERGENLIK MEKDEBI" TELEFILM 2022