Назад к списку

Rejepbaý Rejepow agyr atletika boýunça dünýäniň wise-çempiony boldy

Rejepbaý Rejepow Bogota (Kolumbiýa) şäherinde geçirilýän dünýä birinjiliginde bir altyn we iki kümüş medaly gazanmak bilen agyr atletika boýunça dünýäniň wise-çempiony boldy. 


30 ýaşly türgen bu netijäni 81 kilograma çenli agram derejesinde 23 ýurtdan gelen 29 türgen bilen bäsleşip gazandy.

Rejepbaý ilkinji synanyşykda silkip götermekde 164 kg göterdi, bu bolsa oňa kümüş medaly eýelemegi üpjün etdi. Indiki iki synanyşykda 168 kg we 169 kg agramy götermek başartmady. Netijede, ilkinji synanyşykdan soň ildeşimiz ikinji orny eýeledi.

Itekläp götermekde R.Rejepow ilkinji iki synanyşygy netijeli ulandy – 195 kg we 202 kg agramy göterip, altyn medala mynasyp boldy. Hytaýly agyr atletikaçydan öňe saýlanmak üçin, ol dünýäniň rekordyny ştangada 209 kg agramy götermäge synanyşdy – bu agram bolsa 2021-nji ýylda 18 ýaşly dünýä çempiony Karlos Nasaryň (Bolgariýa) netijesinden 1 kg agyrdy. Rejepbaý bu agramy döşüne aldy, ýöne ony itekläp göterip bilmedi.

Netijede 366 kg (164 + 202) agram bilen ikinji bolup, R.Rejepow koreýaly agyr atletikaçy Kim Wu Jeden 9 kg köp göterdi we 2022-nji ýylda dünýä çempiony, hytaýly Li Dainýudan 6 kg az göterdi. Rejepbaý bäş ýyl mundan ozal ABŞ-nyň Anahaým şäherinde geçirilen dünýä çempionatynda kümüş medal gazanypdy, ýöne ol 77 kilograma çenli agramda çykyş edipdi.

Rejepbaý 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň altyn medalynyň, Aziýa çempionatynyň kümüş we bürünç medallarynyň eýesidir, şeýle hem ol Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlaryna hem gatnaşypdy.

«Jemleýji ikinji orun, diňe bir türgeniň özi üçin däl, eýsem Türkmenistanyň tutuş ýygyndy topary üçin hem ajaýyp netijedir» – diýip, Halkara Olimpiýa komitetiniň web-sahypasy R.Rejepowyň 2022-nji ýyldaky 93 ýurtdan 537 türgeniň gatnaşan (267 erkek we 270 zenanlar) dünýä çempionatynda gazanan netijesi barada aýtmak bilen, 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga mümükinçilik berýändigini ýazýar.

Kolumbiýada Rejepbaý Rejepow özüniň iň gowy netijesini görkezdi, onuň göteren jemi 202 we 366 kg agramy bolan umumy rekordy 3 kilogramdan ýokary boldy.2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatynda Türkmenistanyň goýn (166 kg) rekordynyň Rejepbaýa degişlidigi bellärliklidir.

Rejepbaý 2022-nji ýyldaky dünýä çempionatyna 2-nji iýuldan öz tälimçisi, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Artur Emirýanyň ýolbaşçylygynda taýynlanyp başlady. Rejepbaý dünýä çempionatyna Aşgabatda taýarlandy. Türgeniň baş maksady – 2022-nji ýylyň dünýä çempionatynyň hormatly münberine çykmak boldy. Bu zatlar bolsa ony üstünliklere ýetirdi.